Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Verkoper

Superette Ninette, Kantstraat 6, 2500 Lier is eigendom van Dotties, gerund door Veronique Van Handenhove en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0844.679.364. De maatschappelijke zetel is Alexianenweg 25, 2530 Boechout met btw nummer BE 0844.679.364.

 1. Toepassing

De koper aanvaardt de algemene voorwaarden bij elke aankoop, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Prijzen

Prijzen zijn incl. btw en in Euro. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs, behalve indien anders duidelijk vermeld op de site. Afhankelijk van het bedrag en het land waar de bestelling naar verzonden dient te worden, zullen de verzendkosten toegevoegd worden aan de bestelling bij de afrekening. De verzendkosten zijn afhankelijk van je bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling gelden de prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bestelling. Superette Ninette kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor evident onjuiste prijzen in de webshop, bv. als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten. Aanbiedingen gelden zolang ze opgenomen zijn op de website/webshop.

 1. Verzendkosten

De bestelling kan gratis afgehaald worden in Lier of Boechout.
Verzending naar een adres in België via bpack@home bedraagt 4,00 euro (voor een licht pakket) tot 6,00 euro (voor een zwaar pakket).
Verzending naar een bpostpunt naar keuze via bpack@bpost bedraagt 4,00 euro (voor een licht pakket) tot 6,00 euro (voor een zwaar pakket)

http://www.bpost.be/site/nl/residential/index.html

Wenst u een verzending naar een ander land en vindt u het niet in de lijst bij het bestelproces, stuur een mailtje naar info@superetteninette.be.

 1. Bestelling

Na het plaatsen van een bestelling krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet op voorraad zijn, krijg je binnen de 2 werkdagen bericht. Bestellingen, wijzigingen of toevoegingen aan bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop en niet via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

Indien een gepersonaliseerde bestelling niet gerealiseerd kan worden zoals gevraagd, krijg je bericht binnen de 2 werkdagen.

 1. Betaling

Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden. Betaal je via overschrijving, worden de goederen gedurende 7 dagen gereserveerd. Indien we geen betaling hebben ontvangen na 7 dagen, worden de goederen terug te koop aangeboden. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Superette Ninette behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.

 1. Levering

Na ontvangst van betaling, worden de goederen binnen de 2 werkdagen verzonden. Bij gepersonaliseerde producten bedraagt dit 7 werkdagen. In het geval van een overschrijving, komt de betaling ons later toe en dient de klant hier rekening mee te houden. Alle enveloppen en pakjes worden met Bpost verzonden. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op 3 werkdagen. De leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Superette Ninette kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bv. feestdagen) bij Bpost. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de Koper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de Koper en kan aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de Koper. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen, terugbetaald zonder interest of enige andere vergoeding.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Superette Ninette tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen gedaan zijn. Bij niet-betaling behoudt Superette Ninette het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 1. Verzakingsrecht – retourneren

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in de originele staat  en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Superette Ninette, Kantstraat 6, 2500 Lier, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen. De Koper kan hiervoor geen beroep doen op het verzakingsrecht.

 1. Overmacht

Superette Ninette is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Klachten

Klachten in verband met foutieve leveringen komen in aanmerking als ze binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klachtmoet schriftelijk gemeld worden via info@superetteninette.be. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Sommige producten worden gemaakt met kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen. Superette Ninette kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren door of bij het dragen van deze producten.

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 1. Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 1. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestellingen, leveringen, facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord gegeven hebt. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer info kan je je wenden tot het openbare register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 1. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld e-mails, backups, etc.)

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkopen worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 1. Gebruik van beelden

Delen van foto’s uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding ‘Superette Ninette’ én toevoegen van een duidelijke link naar www.superetteninette.be

Superette Ninette, Veronique Van Handenhove, behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.

Pin It on Pinterest